Old Towns

  • Jianshui, a historic city in South Yunnan
  • Weishan old town
  • Xizhou, a Bai ethnic town
  • Lushi old town
  • Dousha old town
  • Heshun old town