Souvenirs

  • What to shop in Yunnan?
  • Dianhong, the black tea of Yunnan
  • Pu-erh Tea
  • Tie-dyeing clothes
  • Woodcarving in Jianchuan County
  • Jianshui Purple Pottery