Villages

  • Keyi Yi ethnic tourist village
  • Xingmeng Mongolian village
  • Jiangdong, a village of gingkoes
  • Xiaoshuijing, Kunming's typical Miao village
  • Shihe, a village of carpenters
  • Dabinglangyuan, a village of Flowery Dai