Features

  • Jiangdong, a village of gingkoes
  • Xiaoshuijing, Kunming's typical Miao village
  • Shihe, a village of carpenters
  • Dabinglangyuan, a village of Flowery Dai
  • Zhuomulang Yi ethnic village of Weishan County
  • Nuohei, a stony village in Shilin