Features

  • Nuohei, a stony village in Shilin
  • Diet in Yunnan
  • Nanmei Lahu ethnic village
  • Xiagei Tibetan village
  • Yuehu, a Sani ethnic village
  • Festivals of Yunnan