Features

  • Niu Sapie
  • Tuanshan village
  • Chengzi, a complex of earthen houses
  • Baoshan, a stony village
  • Zhoucheng Bai ethnic village
  • Qingkou Hani ethnic village