Features

  • Xiaocaoba Resort in Yiliang, Zhaotong
  • Zhuomulang Village, Weishan, Dali
  • Walking in the last Dai Ethnic Ancient Town – Nayun
  • Buddha Trails in Jinggu - A Sample of Southern Buddhism
  • Enjoy the 2017 Baoshan Duanyang Flower Bazaar
  • Jianshui Tuanshan Village